Terms

Gebruiksvoorwaarden

(Laatst herzien op 10/06/2021)

Preambule

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tussen Meetic S.A.  en iedereen  die een Member of Abonnee is als hierna gedefinieerd. Members en Abonnees worden ook aangeduid met “u” of “uw”; Meetic met “we” of “ons”.

Meetic en de bedrijven van haar Groep bieden Diensten aan die erop gericht zijn om daten tussen personen te vergemakkelijken voor persoonlijke, amusements- en niet-commerciële doeleinden via elektronische communicatienetwerken (hierna de “Diensten”), waaronder:

 • Meetic, beschikbaar voor Members en Abonnees van Meetic, online of via mobiele applicaties.
 • Ourtime en, indien van toepassing, andere dating-Diensten, gereserveerd voor een specifieke categorie Members en/of Abonnees van Meetic.
 • Lexamore, een datingservice die de mogelijkheid biedt om Members of Abonnees aan elkaar te verbinden door middel van psychologische matching door het voltooien van een exclusieve test, de Lexamore persoonlijkheidstest, die online beschikbaar is. De voltooiing van de test en de daaruit voortvloeiende psychologische matching zijn verplicht. Zonder dat deze stappen zijn voltooid kunnen de Members of Abonnees van Lexamore de profielen van de andere Members en Abonnees die overeenkomen met wat ze zoeken niet zien.

Voor elk van de Diensten zijn bepaalde functies gratis beschikbaar voor Members, terwijl voor andere functies betaling vereist is, zodat deze alleen toegankelijk zijn voor Abonnees.

Door een Account aan te maken, erkent de Member of de Abonnee volledig op de hoogte te zijn van en gebonden te zijn aan alle bepalingen van (i) deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) ons Privacybeleid, Cookiebeleid en de Community richtlijnen, die elk door verwijzing zijn opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede aan eventuele aanvullende voorwaarden die zijn bekendgemaakt en waarmee de Member of Abonnee akkoord is gegaan bij het kopen van Betaalde Diensten, hetgeen een overeenkomst tot stand brengt tussen hen en Meetic. Indien een Member of Abonnee niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, dient hij of zij te stoppen met het gebruik van de Diensten.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn eigendom van Meetic en haar Groep. Derhalve is iedere gehele of gedeeltelijke verspreiding, exploitatie, afbeelding, reproductie of ander gebruik van de Gebruiksvoorwaarden op welk medium dan ook, voor andere dan strikt persoonlijke en niet-professionele doeleinden, onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meetic. Zonder deze toestemming kan de inbreuk makende partij strafrechtelijk en civielrechtelijk worden vervolgd zoals bepaald in de wet.

Artikel 1. Definities

De woorden of termen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt en beginnen met een hoofdletter, hebben de volgende betekenis:

Abonnee” verwijst naar een gebruiker van een of meer Diensten die daarvoor een Abonnement heeft aangeschaft.

Abonnement” verwijst naar een vaste prijs die toegang geeft tot Diensten, inclusief Betaalde Diensten, voor een bepaalde periode, die in het aangeschafte Abonnement is gespecificeerd.

Account” verwijst naar de strikt persoonlijke interface, toegankelijk voor Members en Abonnees, waardoor ze op de Websites kunnen worden geïdentificeerd, gebruik kunnen maken van de Diensten waarvoor ze zich hebben geregistreerd of waarop ze zijn geabonneerd, hun Profiel kunnen voltooien en aanpassen en, waar van toepassing, hun Abonnement kunnen verlengen. of wijzigen.

Betaalde Diensten” verwijst naar Diensten die beschikbaar zijn voor Abonnees en waarvoor betaald moet worden, inclusief de Upgrades.

Bezoeker” verwijst naar een gebruiker die de Website bezoekt zonder zich te registreren of zonder verbinding te maken met zijn / haar Account.

Diensten” verwijst naar alle Diensten, betaald of gratis, die beschikbaar zijn voor Members of Abonnees en die door de Groep op de Websites worden aangeboden.

Evenement” of “Activiteit” verwijzen beide, afhankelijk van de Website die de service levert, naar elk gratis of betaald evenement waarmee Members en/of Abonnees en, indien van toepassing, hun gasten, elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten, aangeboden in overeenstemming met de algemene voorwaarden voor evenementen van Meetic , waarvan de gedefinieerde termen ook hierin worden gebruikt, en met artikel 10 van deze Gebruiksvoorwaarden.

“Gebruiksvoorwaarden” verwijst naar deze voorwaarden.

Gespecialiseerde Websites” verwijst naar de Websites die zijn gereserveerd voor bepaalde categorieën Members of Abonnees.

Groep” verwijst naar elke onderneming of andere zakelijke entiteit die wordt gecontroleerd door, of zeggenschap heeft over Meetic S.A., dan wel samen met haar onder de controle staat van een derde entiteit.

Kern Dating Websites” verwijst naar de Websites die toegankelijk zijn voor alle Members.

Member” verwijst naar een gebruiker die toegang heeft tot een of meer van de Diensten na een geldige gratis registratie op een of meer van de Websites.

Profiel‘ verwijst naar de inhoud die door een Member of Abonnee wordt geleverd en die bestaat uit de eigen beschrijving van de Member of Abonnee, inclusief hun kenmerken, foto’s en video’s, en die toegankelijk is voor andere Members en Abonnees.

Websites” verwijst naar alle datingwebsites die worden aangeboden door een bedrijf van de Groep, inclusief de Kern Dating Websites en de Gespecialiseerde Websites, evenals naar de mobiele applicaties die door de bedrijven van de Groep zijn gelanceerd en via welke de Diensten worden geleverd.

Websites van Derden” verwijst naar internetsites of mobiele applicaties van derden.

Upgrade” verwijst naar elke Betaalde Dienst die niet op basis van een Abonnement wordt geleverd.


Artikel 2. Toegang, inschrijving en Abonnement

2.1. Procedure en voorwaarden voor toegang tot en registratie bij de Diensten

Registratie voor de Diensten is gratis.

De aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden bij de registratie vormt de formele afsluiting van de Member-overeenkomst voor afname van de Diensten. Hierdoor wordt men Member, kan men de Diensten ontdekken en krijgt men toegang tot de gratis onderdelen van de Diensten zoals beschreven in artikel 4.1 hieronder.

De Diensten zijn alleen bedoeld voor volwassenen ouder dan 18 jaar. Als een Member of Abonnee jonger is dan 18 jaar, is hij of zij niet bevoegd om de Diensten te gebruiken en dient hij of zij dit gebruik onmiddellijk te staken.

Door een Profiel aan te maken en de Diensten te gebruiken, verklaren en garanderen Members en Abonnees:

 • dat ze ouder zijn dan 18 jaar en een juridisch bindende overeenkomst kunnen aangaan met Meetic;
 • dat ze zullen voldoen aan de voorwaarden voor registratie die van tijd tot tijd bij de betreffende Diensten worden vermeld;
 • dat ze zullen voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
 • dat ze zullen voldoen aan de Community richtlijnen;
 • dat ze correcte, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie zullen verstrekken die niet misleidend is; in het bijzonder dient u waarheidsgetrouw en eerlijk zijn in de antwoorden die u geeft in uw profiel en bij interactie met andere gebruikers en / of met Meetic en haar Groep;
 • dat ze zich zullen houden aan het doel van de Diensten, namelijk personen in staat stellen te chatten voor persoonlijke, amusements- en niet-commerciële doeleinden, met als overkoepelend doel het zoeken naar een bonafide relatie;
 • dat ze hun profiel onmiddellijk zullen bijwerken, schorsen of verwijderen als hun persoonlijke situatie verandert en ze niet langer als een alleenstaand persoon kunnen worden gekwalificeerd;
 • dat ze niet zijn uitgesloten van het gebruik van de Diensten, door de Groep of onder de toepasselijke wetgeving.

Meetic behoudt zich het recht voor om het Member-schap of Abonnement op elk moment te weigeren, te schorsen of te beëindigen als een Member of Abonnee zich niet aan een of meer van deze voorwaarden houdt.

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat een Member niet meer dan één Account met hetzelfde e-mailadres mag aanmaken. Eenmaal geregistreerd, vult de Member zijn of haar profiel in, met de optionele of verplichte informatie zoals van toepassing. Deze informatie wordt op de site gepubliceerd en via de Diensten gedeeld met andere Members. Het verspreiden door de Member van zijn persoonlijke contactgegevens (e-mailadres, postadres, telefoon, enz.) is uitdrukkelijk verboden door Meetic (zie artikel 5.1 hieronder).

Zodra aan de noodzakelijke voorwaarden voor registratie is voldaan, creëert elke Member een strikt vertrouwelijke en persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee hij toegang heeft tot zijn Account.

De Member of Abonnee zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik door derden van aanduidingen die hen identificeren, alsmede voor de handelingen of uitlatingen die door een tussenpersoon op hun Account zijn gedaan, ongeacht of dit al dan niet op frauduleuze wijze heeft plaatsgevonden. Zij  vrijwaren Meetic voor elke claim die in verband daarmee ontstaat, behalve als sprake is van een fout die uitsluitend te wijten is aan Meetic of aan een technisch falen van de Diensten. Meetic verifieert de identiteit van personen die zich bij de Diensten registreren niet. Als een Member of Abonnee reden heeft om aan te nemen dat een andere persoon zijn of haar identificerende aanduidingen of Account gebruikt, moet hij of zij Meetic daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

2.2. Procedure en voorwaarden voor een Abonnement

Voor een Abonnement op de Diensten, met of zonder Upgrade, dient te worden betaald. Een Member kan een Abonnement aanschaffen en zo Abonnee worden en profiteren van de functionaliteiten van zijn Abonnement.

Om zich te abonneren, dient de Member zich eerst te identificeren met zijn e-mailadres en geheime wachtwoord. Nadat het type Abonnement en de wijze van betaling zijn gekozen kan betaling plaatsvinden. Met deze laatste stap worden de Gebruiksvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk geaccepteerd en komt de Member-overeenkomst voor Betaalde Diensten tot stand. Nadat de betaling is geregeld wordt de Abonnee naar een betalingsbevestigingspagina geleid. Meetic bevestigt de ontvangst van de aankoop van een Abonnement bovendien met een e-mail.

Artikel 3. Herroepingsrecht

Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 6:230m tot en met 6:230s van het Burgerlijk Wetboek wordt de Member erop gewezen dat hij of  zij veertien dagen heeft vanaf de aankoop van het Abonnement om het herroepingsrecht uit te oefenen. Dit kan worden uitgeoefend, zonder opgave van redenen en zonder dat enige aansprakelijkheid ontstaat, door het beschikbare herroepingsformulier in te vullen, of door een duidelijke verklaring met verzoek tot herroeping te sturen naar het e-mailadres: customercare@help.lexa.nl. Alleen verzoeken met betrekking tot de uitoefening van dit herroepingsrecht zullen vanaf deze contactadressen worden verwerkt. Om de opzegging effectief uit te oefenen, moet de Abonnee zijn verzoek binnen de veertien dagen herroepingstermijn hebben ingediend.

De Abonnee kan desgewenst onmiddellijk toegang krijgen tot de Betaalde Diensten, zonder te wachten op het einde van de herroepingsperiode, in overeenstemming met artikel 230p sub d BW. Voor dit doel is een speciale knop aangebracht op de betalingsbevestigingspagina.

Als de Abonnee niet onmiddellijk toegang wenst te krijgen tot de Betaalde Diensten, kan hij de Website verlaten na het indienen van zijn betaling en wachten tot de periode van veertien dagen is verstreken. Als de Abonnee niettemin verbinding maakt met zijn Account en de Diensten gebruikt vóór het einde van de herroepingsperiode, vormt deze eerste login na de aankoop van een Abonnement een uitdrukkelijk verzoek van de Abonnee om onmiddellijk toegang te krijgen tot de Betaalde Diensten.

De onmiddellijke toegang tot de Diensten zal de Abonnee echter in geen enkel geval het recht ontnemen om het Abonnement te herroepen. Dat recht blijft geldig tot de periode van veertien dagen is verstreken. De Abonnee die vóór het einde van de annuleringsperiode heeft verzocht om gebruik te maken van de Betaalde Diensten, zal echter een pro rata bedrag dienen te betalen voor het gebruik van de Diensten. Meetic zal de Abonnee daarom de kosten van het Abonnement terugbetalen met aftrek van het bedrag dat overeenkomt met de dagen die zijn verstreken tussen de datum waarop het Abonnement voor het eerst werd gebruikt en de datum waarop Meetic het tijdige verzoek tot herroeping heeft ontvangen.

De terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen vanaf de datum waarop Meetic het herroepingsverzoek ontving, met hetzelfde betaalmiddel dat door de Abonnee werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Abonnee een andere instructie heeft gegeven.

De Abonnee kan op de Help / Contact-pagina aanvullende informatie vinden over de reikwijdte en toepassing van het herroepingsrecht.

Betaalde Diensten die zijn aangeschaft via de Apple Store

Als een Abonnee een Betaalde Dienst koopt met zijn Apple ID, worden herroepingen en terugbetalingen door Apple afgehandeld onder haar eigen voorwaarden, waarop Meetic geen invloed heeft. Om een ​​terugbetaling aan te vragen, dient een Abonnee naar iTunes gaan, op zijn of haar Apple ID te klikken en Apple’s instructies voor annulering en terugbetaling te volgen.

Artikel 4. Kenmerken van de Diensten

4.1 Gratis functies beschikbaar voor Members

Men wordt Member door zich voor de Diensten te registreren en krijgt daardoor toegang tot gratis functies. Deze functies zijn verschillend, afhankelijk van de Diensten, en kunnen in de loop van de tijd veranderen. Door Member te worden krijgt men geen toegang tot alle functionaliteiten van de Website. Afhankelijk van de Diensten en onderhevig aan eventuele beperkingen die door Members zijn ingesteld, omvatten de gratis functies met name het kunnen aanmaken van een Profiel, bepaalde zoekfuncties, het kunnen inzien van de Profielen van andere Members en kunnen registreren voor Evenementen en Activiteiten. Voor communicatie met andere Members is doorgaans een Abonnement vereist.

Elke Member kan binnen zijn Account de opties instellen waarmee hij al dan niet zichtbaar is op de Gespecialiseerde Websites en zo, indien van toepassing, via deze Websites kan worden benaderd. Een Member heeft toegang tot de Gespecialiseerde Websites op voorwaarde dat hij of zij voldoet aan de voorwaarden die van toepassing zijn op Members van die Gespecialiseerde Website.

4.2 Betaalde functies, alleen beschikbaar voor Abonnees

Aanschaf van een Abonnement geeft toegang tot de functies die op de Websites worden beschreven. De Abonnee kan ook aanvullende Upgrades aanschaffen. Alle kenmerken van deze Upgrades worden beschreven op de betreffende Websites.

4.3 Abonnement op de “Badge”

Het onderstaande is niet van toepassing op de Websites waarop deze functie niet beschikbaar is.

Iedere mannelijke Member of Abonnee heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de “Badge”. Het aanmeldingsproces is als volgt:

 • De Member of Abonnee moet 70% van zijn Profiel invullen met de volgende informatie: leeftijd, lengte, burgerlijke staat, soort gezochte relatie, nationaliteit, etniciteit, heeft of wil kinderen, gewicht, roken, opleidingen;
 • De Member moet een foto op zijn profiel hebben;
 • De Member moet de Meetic-tutorials met betrekking tot de Badge bekijken die op de Websites worden aangeboden;
 • De Member moet het Hero Charter ondertekenen dat beschikbaar is op de Websites.

Het verkrijgen van de Badge is afhankelijk van het voldoen aan alle bovenstaande voorwaarden.

Meetic kan de Badge afnemen van elke Member of Abonnee wiens gedrag of opmerkingen afbreuk doen aan de waarden van serieusheid en beleefdheid die zijn verbonden met het verkrijgen van de Badge. Meetic is ter zake niet aansprakelijk jegens de betreffende Member of Abonnee. Meetic geeft geen garanties met betrekking tot de bezitter van een Badge, behalve dat hij heeft voldaan aan de voorwaarden voor het verkrijgen daarvan zoals die hierboven zijn weergegeven. Het verkregen zijn van de Badge mag niet worden geïnterpreteerd als een aanbeveling of goedkeuring van het gedrag van de Badgehouder door de Groep.

De Member of Abonnee die de Badge bezit zal Meetic vrijwaren van en zo nodig schadeloos stellen voor alle claims, acties, aansprakelijkheden, kosten, schade en verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het bezit van de Badge of met de acties of nalatigheden van de Member of de Abonnee.

Artikel 5. Diensten

5.1  verplichtingen van Meetic met betrekking tot de Diensten

Het doel van de Diensten, met inbegrip van de Betaalde Diensten, is niet het bewerkstelligen van ‘real life’, persoonlijke afspraken tussen de Members en / of de Abonnees, noch huwelijksbemiddeling die leidt tot een huwelijk, noch ook het tot stand brengen van een stabiele relatie, ongeacht de persoonlijke motivatie van de Member of de Abonnee in dit verband.

Meetic en de bedrijven van de Groep sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit in verband met gebeurtenissen van welke aard dan ook, die zouden kunnen plaatsvinden tussen Members of Abonnees tijdens online interacties, hetzij via de Websites of via websites van Derden, of tijdens ‘real life’, persoonlijke afspraken tussen Members of Abonnees die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten.

Het doel van de Diensten, met inbegrip van de Betaalde Diensten, is niet het verschaffen van toegang tot internet, noch het verstrekken van elektronische communicatiediensten aan het publiek. Als gevolg hiervan verifiëren Meetic en de bedrijven van de Groep niet de daadwerkelijke identiteit van Members of Abonnees wanneer deze verbinding maken met de Websites. Daarnaast controleren of modereren ze niet uitputtend de inhoud die Members of Abonnees onder hun eigen verantwoordelijkheid op de Diensten kunnen publiceren of uploaden. De foto’s en de beschrijvingen die op het Profiel van elke Member of Abonnee verschijnen worden echter gecontroleerd.

Gezien het bovenstaande worden Members en Abonnees eraan herinnerd dat het hun verboden is aan andere Members of Abonnees via de Diensten informatie bekend te maken waardoor ze kunnen worden geïdentificeerd of gelokaliseerd (achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.), zulks met uitzondering van hun gebruikersnaam.

5.2 Verplichtingen van Members en Abonnees

Bij het gebruik te maken van de Diensten, dienen Members en Abonnees zich te allen tijde te houden aan de volgende gedragsregels en stemmen zij ermee in dat ze niet:

 • in strijd zullen handelen met onze Community Richtlijnen, zoals deze van tijd tot tijd worden bijgewerkt;
 • hun persoonlijke contactgegevens zullen plaatsen of de persoonlijke informatie van een andere persoon (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz.) op welke manier dan ook zullen verspreiden (in een profielbeschrijving, op een foto, enz.);
 • enige inhoud zullen plaatsen die inbreuk maakt op de rechten van een ander, met inbegrip van rechten op publiciteit, privéleven, auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel eigendom of een contractueel recht;
 • zich zullen uitgeven voor een andere persoon of (vertegenwoordiger van een) entiteit;
 • voor welk doel dan ook wachtwoorden zullen opvragen of voor commerciële of onrechtmatige doeleinden informatie op zullen vragen die tot identificatie kan leiden van andere Members of Abonnees;
 • een Member of Abonnee zullen spammen, om geld vragen of bedriegen;
 • inhoud zullen plaatsen die aanzet tot haat of geweld, bedreigend, seksueel expliciet of pornografisch is; naaktheid bevat of expliciet of zinloos geweld bevat;
 • inhoud zullen plaatsen die racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen enige groep of individu promoot;
 • een persoon zullen pesten, “stalken”, intimideren, aanvallen, lastigvallen, mishandelen of belasteren;
 • de Diensten zullen gebruiken voor schadelijke of schandelijke doeleinden;
 • gebruik zullen maken van de Diensten om Meetic of haar Groep schade toe te brengen;
 • de Diensten zullen gebruiken voor enig doel dat onrechtmatig is of verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden;
 • de Diensten zullen gebruiken voor het bevorderen of tot stand brengen van commerciële relaties en/of relaties van puur seksuele aard en/of onvrijwillige seksuele handelingen;
 • met behulp van een robot, bot, spider, crawler, scraper, zoekmachine-applicatie, proxy of ander hulpmiddel, methode, of proces toegang zullen proberen te verkrijgen tot de navigatiestructuur of presentatie van de Diensten en de inhoud daarvan, dan wel deze te zullen overbrengen, indexeren, “data-minen” of op enigerlei wijze zullen reproduceren of presenteren;
 • het Account van een andere gebruiker zullen gebruiken, een Account met een andere gebruiker zullen delen of meer dan één Account in stand zullen houden;
 • een ander Account aan zullen maken als Meetic of haar Groep hun eerdere Account hebben beëindigd, tenzij met toestemming van Meetic.

Een schending door een Member of Abonnee van één of meer van deze gedragsregels vormt een ernstige materiële schending van zijn of haar contractuele verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden.

De Groep behoudt zich het recht voor om het Account van een ​​Member of Abonnee te onderzoeken en / of te beëindigen zonder enige restitutie van betaling als hij of zij deze verplichtingen heeft geschonden, de Diensten heeft misbruikt, of zich heeft gedragen op een manier die de Groep als ongepast of onwettig beschouwt, met inbegrip van enig handelen of communiceren op of buiten de Diensten. Bovendien kan de Groep hun toegang tot haar Diensten, Evenementen of Activiteiten permanent of tijdelijk uitsluiten.

Artikel 6. Honorarium, betalingsvoorwaarden en verlenging

6.1. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden voor Betaalde Diensten

De vergoedingen en de betalingsvoorwaarden staan beschreven op de Websites. Members kunnen betalen met een bankkaart (op internet of via een mobiele dienst) of met behulp van een online betalingsdienst (PayPal, iDEAL, enz.), zoals als optie weergegeven op de relevante Website. De kosten zijn aangegeven in Euro (inclusief alle belastingen).

U kunt uw betaalwijze op ieder gewenst moment updaten. Meetic kan uw betaalwijze ook updaten binnen de database van de aanbieder van de desbetreffende betaaldienst. Door uw acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden en in vervolg op iedere zodanige update machtigt u Meetic om betaling te blijven ontvangen voor iedere periodieke verlenging met behulp van de door u gekozen betaalmethode.

De Abonnee kan na aankoop van zijn Abonnement ook een of meer Upgrades kopen volgens de hierboven uiteengezette voorwaarden en onmiddellijk profiteren van de functies die daarbinnen worden geboden. De vergoeding daarvoor wordt pro rato in rekening gebracht voor de periode vanaf de dag dat de Upgrade is aangeschaft tot het einde van het lopende Abonnement.

6.2. verlenging van Abonnementen

Bij het verstrijken van elke looptijd wordt het Abonnement verlengd voor periodes gelijk aan de oorspronkelijk gekozen looptijd, tenzij de Abonnee het Abonnement in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden in artikel 9 hieronder heeft beëindigd. In bijzondere gevallen kunnen kortere verlengingsperioden van toepassing zijn, zoals aangegeven op de Website op het moment van inschrijving. Na verlenging wordt het Abonnement, inclusief eventuele Upgrades, aan de Abonnee in rekening gebracht tegen het standaardtarief (zonder korting).

Informatie over de duur van het Abonnement van de Abonnee is altijd beschikbaar voor Abonnees in het gedeelte “Mijn Account”, waar een Abonnee zijn Abonnement kan beheren en, indien van toepassing, de automatische verlenging kan beëindigen.

Abonnementen gekocht via de Apple Store

Als een Abonnee een automatisch vernieuwende Betaalde Dienst koopt met zijn Apple ID, wordt de verlenging door Apple afgehandeld onder haar eigen voorwaarden, waarop Meetic geen invloed heeft.

6.3. Andere Diensten van derden

De Abonnee kan ook andere ad-hoc Diensten aanschaffen, zoals mobiele telefoontoepassingen of speciale aanbiedingen. In een dergelijk geval worden deze ad-hoc Diensten gekocht bij andere providers en in overeenstemming met andere betalingsvoorwaarden dan die welke worden gebruikt voor de Diensten die door Meetic worden geleverd (bijvoorbeeld iTunes voor de aankoop van een iPhone-applicatie). De factureringsvoorwaarden, de betalingstermijnen en de voorwaarden voor verlenging en beëindiging die van toepassing zijn op die ad-hoc Diensten en die speciale aanbiedingen zullen door de derde partij aan de Abonnee worden meegedeeld en zullen door de Abonnee worden aanvaard vóór zijn / haar aankoop.

In ieder geval geeft de aankoop van door Meetic gepubliceerde smartphoneapplicaties in geen geval toegang tot Betaalde Diensten zonder de aankoop van een Abonnement.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1. Inhoud die wordt verspreid via de Diensten

Alle namen, handelsmerken, logo’s, grafische afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s en teksten van de Diensten op de Websites en in de Diensten zijn het exclusieve eigendom van de Groep en, indien van toepassing, haar partners, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of gecommuniceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bedrijven van de Groep of hun partners, op straffe van juridische maatregelen.

De gebruiksrechten die aan de Member of Abonnee worden verleend, zijn beperkt tot privé- en persoonlijk gebruik als onderdeel van en voor de duur van de registratie voor de Diensten. Elk ander gebruik door de Member of de Abonnee is verboden.

Het is de Member of Abonnee verboden om, onder andere, de Diensten, Website-pagina’s of computercodes van de onderdelen waaruit de Diensten en Websites bestaan, te wijzigen, kopiëren, reproduceren, downloaden, uitzenden, overbrengen, commercieel te exploiteren en / of te verspreiden, op welke manier dan ook, op straffe van juridische maatregelen.

7.2. Inhoud verspreid door de Members en Abonnees

De Member of Abonnee verleent de Groep licentie om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken die verband houden met de inhoud die door hen wordt geplaatst in verband met hun registratie of Abonnement, hun gebruik van de Diensten, of de weergave van hun Profiel via de Diensten. Deze licentie omvat specifiek het recht van de Groep om de inhoud die door de Member of de Abonnee wordt geleverd (informatie, afbeeldingen, beschrijving, zoekcriteria, enz.) te reproduceren, in beeld te brengen, aan te passen, te vertalen, te digitaliseren en te gebruiken voor de doeleinden van de Diensten of om ter zake sublicentie te verlenen ten aanzien van alle Diensten of onderdelen daarvan, op alle Websites, in de e-mails van de Groep en, in het algemeen, op alle elektronische communicatiemedia (e-mail, internet, mobiele applicatie), in verband met de Diensten.

De Member of Abonnee machtigt de Groep uitdrukkelijk om deze inhoud te wijzigen om te voldoen aan het grafische charter van de Diensten of andere communicatiemedia waarnaar hierboven wordt verwezen, en / of om deze compatibel te maken met haar technische functionaliteiten of met de formats die worden ondersteund door de toepasselijke media. Deze rechten worden wereldwijd verleend en voor de duur van de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden tussen de Member of de Abonnee en Meetic. De Member of Abonnee mag door andere Members of Abonnees geproduceerde inhoud niet kopiëren, reproduceren of anderszins gebruiken, anders dan strikt voor het gebruik van de Diensten voor persoonlijke en privédoeleinden.

Artikel 8. Verklaringen en garanties

8.1. Werking van de Websites en Diensten

8.1.1 Om de Diensten te gebruiken, dient de Member of Abonnee te beschikken over de vaardigheden, apparatuur en software die nodig zijn voor het gebruik van internet of de mobiele applicaties van de Diensten. Meetic heeft beveiligingsmaatregelen getroffen in verband met het gebruik van de Diensten. De Member of Abonnee dient echter te beseffen en erkennen dat, vanwege de aard en beperkingen van internet, Meetic niet kan garanderen dat een verbinding met internet of met mobiele applicaties volledig veilig is.

8.1.2 De Member of Abonnee dient te beschikken over de benodigde apparatuur, inclusief de software en de juiste instellingen die nodig zijn voor de goede werking van de Diensten. Dit betreft de meest recente versie van de internetbrowser, geactiveerde JavaScript-functies, het toegestaan zijn van sessiecookies en de acceptatie van ‘pop-up’ vensters.

8.1.3 Meetic kan niet garanderen dat de Member of Abonnee gebruik zal kunnen maken van de Diensten als ze een “pop-up killer” -tool of een soortgelijke functie gebruiken; in dat geval moet deze functie worden uitgeschakeld voordat men de Diensten kan gebruiken.

8.1.4 Meetic garandeert niet dat de Member of Abonnee gebruik zal kunnen maken van de Diensten als hun internetprovider geen passend serviceniveau biedt. Evenzo, indien van toepassing, impliceert het gebruik van smartphoneapplicaties die door de Member of de Abonnee rechtstreeks bij de aanbieder van de applicatie zijn gekocht, dat deze laatste moet beschikken over een smartphone en een behoorlijk werkende verbinding.

8.1.5 Meetic is niet verantwoordelijk voor enig gebrek aan functionaliteit, geblokkeerde toegang of slechte gebruiksomstandigheden van de Websites en Diensten die te wijten zijn aan ongeschikte apparatuur, aan interne functionele storingen bij de serviceprovider van de Member of Abonnee, aan de overbelasting van het internetnetwerk en aan om alle andere buiten Meetic gelegen oorzaken die een geval van overmacht vormen.

8.1.6 De werking van de Diensten kan tijdelijk worden onderbroken vanwege onderhoud, updates of technische verbeteringen, of om de content en / of de manier waarop deze wordt gepresenteerd bij te werken. Indien mogelijk zal Meetic zijn Members en Abonnees vooraf op de hoogte brengen van onderhoudswerkzaamheden of updates die van invloed kunnen zijn op de Diensten.

8.2. Informatie en inhoud verstrekt door de Members of Abonnees

8.2.1. Informatie die door een Member of Abonnee aan een bedrijf van de Meetic Group wordt verstrekt dient nauwkeurig en correct te zijn. De gevolgen die het vrijgeven van deze informatie kan hebben op het leven van de Member of Abonnee zelf of op het leven van andere Members of Abonnees, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betreffende Member of Abonnee. De Member of Abonnee maakt op eigen initiatief informatie, gegevens, tekst, inhoud en afbeeldingen die hem of haar betreffen openbaar en verspreidt deze via de Diensten. Dienovereenkomstig doet hij of zij afstand van het recht om enige claim in te dienen tegen de Groep wegens het openbaar maken of verspreiden van hem of haar betreffende informatie, in het bijzonder op basis van een mogelijke inbreuk op imago of persoonlijkheidsrechten, eer, reputatie of geheimhouding van zijn of haar privéleven onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Privacybeleid, aangezien de Member of Abonnee eerder vrijwillig en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verspreiding als resultaat van hun registratie bij de Diensten op basis van de Gebruiksvoorwaarden.

8.2.2. Meetic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die door andere Members of Abonnees en / of de Member of Abonnee zelf wordt verstrekt, noch voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie en inhoud. Evenmin kan Meetic aansprakelijk worden gesteld voor enige inhoud die wordt verspreid door een Member of Abonnee die mogelijk inbreuk maakt op de rechten van een of meer andere Members of Abonnees of derden, wanneer Meetic aannemelijk maakt niet te zijn geïnformeerd door de Member, Abonnee of derde partij, of daarvan voorafgaand aan de verspreiding geen feitelijke kennis droeg of geen contractuele verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden.

8.2.3. De kwaliteit van de Diensten die zowel door Meetic als door haar Members en Abonnees wordt verwacht, brengt het in acht nemen van een bepaald niveau van ethisch gedrag door Members en Abonnees met zich mee ten aanzien van hun uitingen en handelen, met respect voor de rechten van derden en de geldende wet- en regelgeving. Om aan deze vraag naar kwaliteit, individuele verantwoordelijkheid en ethiek te voldoen, stelt de Groep elke Member of Abonnee in staat om inhoud (fotografie, tekst, video), gedragingen of opmerkingen van een andere Member of Abonnee te melden die in strijd lijken te zijn met de wetten en geldende voorschriften met betrekking tot het doel van de Diensten, de rechten van derden of de openbare orde en goede zeden.

Als gevolg hiervan erkennen en accepteren Members en Abonnees dat de gegevens die zij verstrekken, evenals hun gedrag of opmerkingen die via de Diensten zijn gemaakt, door andere Members of Abonnees kunnen worden gerapporteerd en daarnaast kunnen worden gemodereerd en / of gecontroleerd door de Groep op basis van objectieve beoordelingscriteria. Mocht uit een melding of controle blijken dat een Member of Abonnee de geldende wet- en regelgeving of hun contractuele verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden hebben geschonden, dan kan Meetic ingrijpen door het verwijderen van hun Account overeenkomstig artikel 9 hieronder. Afhankelijk van het gedrag of de opmerkingen van de Member of Abonnee, kan het moderatieteam besluiten om elke nieuwe registratie door de relevante persoon te blokkeren.

8.3. Links en externe bronnen

Meetic heeft geen enkele controle over de Websites van Derden en externe bronnen (Websites van Derden of mobiele applicaties, sociale netwerken, enz.) waarnaar deze hyperlinks verwijzen. Meetic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanbieden van links die naar Websites van Derden leiden, noch voor hun inhoud, advertenties, producten, functies, diensten of voor andere elementen die daar beschikbaar zijn of die gebaseerd zijn op het gebruik van dergelijke Websites van Derden. Meetic wijst erop dat het raadplegen en gebruiken van Websites van Derden onderhevig is aan hun eigen Gebruiksvoorwaarden, en dat raadpleging en gebruik daarvan plaatsvindt onder de volledige eigen verantwoordelijkheid van de Member of Abonnee.

Eventuele problemen met betrekking tot een link dienen aan Meetic te worden gemeld met behulp van de contactgegevens in “Over ons”.

8.4 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.4.1. Meetic is uitsluitend aansprakelijk voor voorzienbare schade veroorzaakt door Meetic, als Meetic niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden of verzuimt de zorg en vaardigheid te betrachten die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Schade is te voorzien ofwel als vast staat dat deze zal optreden, ofwel als, op het moment dat de Member-overeenkomst werd gesloten, zowel Meetic als de Member of de Abonnee wisten dat deze zou kunnen optreden.

8.4.2 Meetic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die een Member of Abonnee oploopt indien deze uitsluitend door laatstgenoemde is veroorzaakt, of wanneer Meetic deze Gebruiksvoorwaarden en/of haar wettelijke verplichtingen niet heeft geschonden.

8.4.3 Indien gebrekkige digitale inhoud, die Meetic heeft geleverd, schade toebrengt aan een apparaat of aan digitale content van een Member of Abonnee, als gevolg van het onvoldoende aanwenden door Meetic van zorg en vaardigheid, zal Meetic deze schade herstellen of hem / haar een vergoeding betalen. Meetic is echter niet aansprakelijk voor schade die de Member of de Abonnee had kunnen vermijden door het advies van Meetic op te volgen om een ​​gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat hij / zij de installatie-instructies niet correct heeft opgevolgd of niet de minimale systeemvereisten heeft toegepast die door Meetic worden geadviseerd.

8.4.4 Meetic is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Meetic levert de Diensten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. Als een Member of Abonnee de Diensten gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden, is Meetic niet aansprakelijk jegens hen voor enig geleden verlies of gederfde winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

8.4.5 Meetic sluit haar aansprakelijkheid jegens Members of Abonnees op geen enkele manier uit of beperkt deze op geen enkele manier voor zover dit onwettig zou zijn.

8.4.6. In het geval Meetic of de Groep aansprakelijk wordt gehouden op basis van een schending door een Member of Abonnee van een van hun wettelijke of contractuele verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden, zal deze Member of Abonnee Meetic en / of de Groep vrijwaren tegen alle schade en kosten of bevelen die tegen haar zijn uitgevaardigd als gevolg van de schending van hun verplichtingen.

Artikel 9. Opschorting van het Profiel – Afsluiten van het Account – Beëindiging van het Abonnement

9.1 Opschorting van het Profiel

Dit artikel is alleen van toepassing op onze Websites of apps die de functionaliteiten bieden als hieronder beschreven.

Elke Member of Abonnee kan op elk moment de opschorting van zijn of haar Profiel aanvragen, namelijk via het gedeelte ‘Mijn Account’ dat voor dit doel is bedoeld, teneinde niet langer zichtbaar te zijn op de Websites en geen meldingen meer te ontvangen. Deze opschorting is tijdelijk en onderbreekt het Abonnement en eventueel actieve Upgrades niet. De Member of Abonnee kan het Profiel op elk moment weer opnieuw activeren.

9.2 Account sluiten

Elke Member of Abonnee kan op elk moment zijn of haar registratie voor de Diensten of zijn of haar Abonnement beëindigen door Meetic te verzoeken het Account te sluiten. Hiervoor hoeft geen reden te worden gegeven en er zijn geen andere kosten aan verbonden dan die betreffende de verzending van het verzoek. Het verzoek kan worden ingediend via de pagina ‘Mijn Account’, met behulp van het contactformulier, per e-mail, of op iedere andere wijze die in de sectie ‘Mijn Account’ is aangegeven. Dit verzoek wordt geacht te zijn gedaan op de volgende werkdag na ontvangst van het verzoek. De Member of Abonnee zal zijn of haar Abonnement en eventuele actieve Upgrades niet langer gebruiken. De Member of Abonnee wordt per e-mail geïnformeerd over de sluiting van het Account.

9.3 Niet-verlenging / beëindiging van het Abonnement door de Abonnee

De Abonnee kan de automatische verlenging van zijn Abonnement 24 uur na aankoop en ten minste 48 uur voordat het Abonnement zou worden verlengd, beëindigen op de pagina ‘Mijn Account’. De opzegging gaat in op de vervaldatum van het Abonnement. De beëindiging van het Abonnement wordt per e-mail aan de Abonnee bevestigd. De Abonnee heeft geen toegang meer tot de Betaalde Diensten vanaf de datum waarop het Abonnement afloopt.

Betaalde Diensten die zijn aangeschaft via de Apple Store

Als een Abonnee Betaalde Diensten heeft gekocht met zijn Apple ID, worden automatische verlengingen en beëindigingen door Apple afgehandeld onder haar eigen voorwaarden, waarop Meetic geen invloed heeft. Om beëindiging van een betaalde service aan te vragen, dient de Abonnee naar iTunes te gaan, op zijn of haar Apple ID te klikken en de instructies volgen.

9.4 Beëindiging door Meetic

Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, kan Meetic in geval van schending door een Abonnee of Member van zijn verplichtingen, de Account (s) van het betreffende Member of Abonnee permanent verwijderen van alle Websites en toegang tot de Diensten en alle andere Diensten die door de Groep worden geleverd blokkeren, zulks zonder voorafgaande kennisgeving. Deze verwijdering geeft geen recht op terugbetaling aan de Abonnee. De Member of de Abonnee wordt per e-mail geïnformeerd over de sluiting van zijn Account.

Deze sluiting wordt van kracht onverminderd het recht van Meetic om eventuele schade en rente te vorderen van de Member of de Abonnee, hun rechtverkrijgenden of wettelijk vertegenwoordigers, als vergoeding voor het nadeel dat Meetic als gevolg van deze schendingen heeft geleden.

Artikel 10. Evenementen en activiteiten

Wanneer op de Websites evenementen of activiteiten worden aangeboden aan Members en Abonnees, zijn specifieke voorwaarden van toepassing. U kunt deze vinden op de pagina’s die de evenementen of activiteiten beschrijven.

Artikel 11. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van Members en Abonnees worden verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Meetic, dat hier kan worden gevonden.

Artikel 12. Gehele overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een contract dat de relatie tussen de Member of Abonnee en Meetic regelt. Zij stellen alle voorgaande bepalingen waarnaar niet uitdrukkelijk wordt verwezen of die niet zijn toegevoegd buiten werking en vervangen deze, en bevatten alle rechten en plichten van Meetic, van de bedrijven van de Groep en van de Member of de Abonnee met betrekking tot dit onderwerp.

Als een of meer bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar worden geacht onder toepasselijke wet- of regelgeving of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank of autoriteit, blijven de andere bepalingen volledig van kracht en in werking, voor zover toegestaan door de wet- en regelgeving en/of toepasselijke rechterlijke beslissingen.

 

Artikel 13. Wijziging van de Diensten of Gebruiksvoorwaarden

13.1 Wijziging van de Diensten

Meetic kan de inhoud en / of functies van de Diensten op elk moment updaten en wijzigen om de kwaliteit ervan te verbeteren. De Member of Abonnee zal worden geïnformeerd over de aard van deze updates of wijzigingen wanneer deze op de Websites worden geïmplementeerd.

13.2 Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Meetic kan de Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. De Member of Abonnee wordt van deze wijzigingen op de hoogte gebracht wanneer deze op de Websites worden doorgevoerd.

Gebruik van de Websites en nieuwe registraties zijn onderworpen aan de geldende Gebruiksvoorwaarden. Gebruikers van de Websites en Members die niet akkoord gaan met een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, kunnen het gebruik van de Websites stopzetten.

Abonnees die zich abonneren vóór wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, hebben de keuze tussen twee opties:
1 De Abonnee kan de nieuwe Gebruiksvoorwaarden accepteren door de Websites te blijven gebruiken;
2 De Abonnee kan eisen dat de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn die van kracht waren toen hij/zij zijn Abonnement aanschafte, zulks voor de duur van de initiële geldigheidsperiode van het Abonnement en exclusief eventuele verlengingsperiodes. Dit moet uitdrukkelijk worden aangevraagd binnen één (1) maand vanaf de datum waarop de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van kracht worden, met gebruikmaking van de contactgegevens in artikel 14 hieronder. Na het verstrijken van de aanvankelijke geldigheidsduur van het Abonnement, zijn alleen nog de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van toepassing op dat Abonnement.

Indien de Abonnee niet binnen één (1) maand na de inwerkingtreding van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden optie 2 heeft uitgeoefend, worden de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden geacht door de Abonnee te zijn aanvaard.

Artikel 14. Verzoeken en claims

Voor elk verzoek of elke claim die relevant is voor een Abonnement, kan de Member of de Abonnee contact opnemen met Meetic door het contactformulier in te vullen en ervoor te zorgen dat hij / zij gebruikersnaam, klantnummer en e-mailadres opgeeft.

De Member of de Abonnee kan ook per e-mail contact opnemen met de klantenservice:

 

Artikel 15. Toepasselijk recht – Geschillen

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met  Frans recht, onderhevig aan dwingende wetsbepalingen die van kracht zijn in het land van verblijf van de Member of de Abonnee.
Members kunnen claims indienen op het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De Europese Commissie draagt ​​de claim van de Member over aan de bevoegde nationale bemiddelaars.
In overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op bemiddeling, dient de Member of Abonnee voorafgaand aan een verzoek om bemiddeling het geschil eerst schriftelijk bij Meetic aan de orde te stellen om te proberen een minnelijke schikking te treffen.
In het geval dat een minnelijke oplossing niet kan worden bereikt met betrekking tot een geschil over de Gebruiksvoorwaarden, zijn de bevoegde autoriteiten de rechtbanken van het land van verblijf van de consument in een van de Memberstaten van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

Artikel 16. Over ons
De Diensten die Meetic aan Members en Abonnees levert op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden aangeboden door Meetic SA, ingeschreven in het registre du commerce et des sociétés de Paris onder nummer 439 780 339. Adres: 53 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, France.
De Websites worden gehost op de servers van Meetic.

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Meetic door het contactformulier in te vullen.